Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. För vissa köldmedieutrustningar krävs en anmälan till kommunen. Det är sedan 1 januari förbjudet att använda viss köldmedieutrustning som innehåller HCFC och det har även tillkommit nya regler om läckagekontroll.

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Det finns många olika typer av köldmedier. Om du äger en utrustning med så kallade HCFC eller HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter, eftersom dessa föreningar bidrar till växthuseffekten. HCFC-föreningar bryter även ned ozonskiktet, vilket innebär att mer UV-strålning når ner till jordytan.

Anmälan

Anmälan om installation ska göras i god tid innan installation om det planeras att installera stationär utrustning (aggregat) med köldmedier med en köldmediemängd på minst 10 kg f-gaser. Skicka in blanketten till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Vid planering av nyinstallation ska utrustning väljas med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och -mängd så att minsta möjliga miljöpåverkan orsakas.

Årlig rapportering

Årsrapport skall lämnas in till bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden tidigast den 1 januari och senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar innehållande sammanlagt mer än 10 kg köldmedium. Årsrapporten ska omfatta föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operatör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning.

Lagstiftning

Lagstiftningen inom köldmedieområdet genomgår just nu förändringar. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning som kompletterar denna är under utarbetande.

Den lagstiftning man bör känna till är främst förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser).

Läckagekontroll

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler för inom vilka intervall ett aggregat ska kontrolleras. Intervallen för den obligatoriska läcksökningen kan förändras då gränsen nu beräknas i koldioxidekvivalenter istället för antalet kilogram köldmedia.

Alla utrustningar (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt nedan:

  • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 5–50 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var 24:e månad.
  • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 50–500 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var 12: månad.
  • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på minst 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras för läckage minst en gång var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var 6:e månad.

För att göra beräkning av gasen som finns i utrustningen kommer upp till gränsvärdena, se alltomfgas.se/anlaggningskollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Regler för certifiering

Både företaget och personen som utför kontrollen måste vara certifierad. INCERT är det företag som utför certifieringen. Det är du som operatör som är ansvarig för att företaget och personen du anlitar är certifierad och att certifikatet är aktivt. Detta kan du kontrollera på Incerts webbplats incertonline.selänk till annan webbplats. Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna ett avtal med ett certifierat kylserviceföretag.

Påfyllningsstopp och begränsningar

Sedan 1 januari 2015 är det förbjudet att använda köldmedieutrustning som innehåller HCFC. Förbudet gäller kylutrustning, luftkonditionering och värmepumpar om de används yrkesmässigt och där den installerade mängden köldmedium är mer än 3 kg.

Befintlig utrustning som innehåller HCFC bör skrotas eller konverteras till ett tillåtet köldmedium. Läs mer om avfall och återvinning.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Taxa

Enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av Kommunfullmäktige, tas en avgift ut för granskning av rapporter enligt 29 § i förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846).

Miljösanktionsavgift

  • Om du inte anmäler före nyinstallation eller konvertering av aggregat på 10 kg eller större (5000 kr)
  • Om du kommer in med årsrapporten för sent, det vill säga efter 31 mars (1000 kr)
  • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2000-5000 kr)
  • Om man inte utför läckagekontroll inom angivet kontrollintervall (5000 kr)

Vid hantering av miljösanktionsavgift tillkommer även bygg- och miljöavdelningens avgift för handläggningstiden.

Senast publicerad: 2017-03-23