Tyck till

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
11 okt 2017

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Ekedalskolan ska renoveras

Farstavikens skola/Ekedal kommer att renoveras och en ny skola ska byggas i Charlottendal. Farstavikens skola/Ekedal är i behov av renovering då bland annat fastigheternas tekniska system har uppnått sin tekniska livslängd. Alternativa lösningar har utretts, och medborgardialoger och en enkätundersökning har genomförts. Totalt har fyra förslag diskuterats och det beslut som nu tagits är en kombination av förslagen.

Beslutet innebär bland annat att de gamla byggnaderna på Ekedalstomten, förutom rektorsvillan, renoveras för att bli en skola med god lär- och undervisningsmiljö. Utformning av de renoverade lokalerna ska ske i samråd med pedagogerna. Intentionen är att den nya skolan som ska byggas i Charlottendal ska drivas i fristående regi. Målsättningen är att skolan ska vara i drift under 2020.

Enad front innan valet

En fullmäktigeberedning med tio ledamöter kommer att tillsättas för att utarbeta förslag på nämndorganisation, arvodesregler och ställningstaganden kring vissa av förändringarna i nya kommunallagen. Arbetet görs inför den nya mandatperioden 2019-2022.

Beredningen ska bestå av två ledamöter från (M), två ledamöter från (S) samt en ledamot vardera från övriga partier i kommunfullmäktige. Ambitionen är att partierna ska vara överens innan valet så att de tre områden som uppdraget omfattar kan beslutas innan valet genomförs.

Slutgiltigt beslut kommer att tas i kommunfullmäktige den 25 oktober.

Kultur- och upplevelsehusets framtid

Värmdö kommun har förvärvat den före detta hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn för att uppföra ett upplevelse-och kulturhus, den så kallade Porslinsfabriken. Syftet är att genom upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken skapa en levande och kulturell miljö för boende och besökare i Värmdö samtidigt som den unika kulturmiljön bevaras och utvecklas i Gustavsbergs hamn.

Problemen som upptäckts i takkonstruktionen medför ökade kostnader. Under processens gång har Gustavsbergs Porslinsmuseum övergått i annan regi, och kommer att bli kvar i nuvarande lokaler i det så kallade Torkhuset som idag ägs av kommunen. Det innebär även kostnader för en renovering av museets lokaler för att skapa en långsiktig och hållbar verksamhet.

De förändrade förutsättningarna innebär att projektet bör utvärderas för att säkerställa att kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken kan byggas med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Kommundirektören har därför fått i uppdrag att se över projektet innan byggprocessen kan gå vidare.

Värmdö nöjer sig inte utan östlig förbindelse

Stockholms läns landsting har skickat regionens utvecklingsplan, RUFS 2050, på remiss. I ett yttrande påtalar Värmdö kommun på behovet av en östlig förbindelse, samsyn om bostadsutvecklingen i regionen samt tydligare ställningstagande rörande vatten-, landsbygds- och skärgårdsfrågor. Värmdö påpekar även att justeringar krävs i orts- och trafikstruktur som berör kommunen.

I övrigt anser Värmdö att RUFS 2050 ger möjlighet till en regional samsyn kring utvecklingen av framtida utveckling, bland annat avseende trafikinfrastrukturlösningar och bostadsbyggande.

Senast publicerad: 2017-10-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information