Tyck till

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
7 juni 2017

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Expansiv gästhamn i Gustavsberg

En restaurangverksamhet kommer att bedrivas i det gamla elverket på Kattholmen i Gustavsbergs hamn. För närvarande pågår ett projekt där Kattholmen marksaneras och nya byggnader för gästhamnsverksamhet uppförs, bland annat hamnkontor och servicebyggnad. Bryggor för gästhamn med el och vatten och avlopp kommer att byggas och bryggorna ska även fungera som gångyta.

Ökad insyn i byggprojekt

Ansvaret för samtliga byggprojekt ska ligga på kommunstyrelsen och en rutin för lokalförsörjningsprocessens olika steg ska tas fram. Det var delar i det beslut som togs på kommunstyrelsens möte. Syftet är att öka insynen i kommunens byggprojekt. Beslutet utgår från ett uppdrag som kommundirektören tidigare fått för att se över möjligheten till ett ökat politiskt ansvarstagande och ökad politisk insyn vid upphandlingar.

Lokalförsörjningsplan för samlade behov

En lokalförsörjningsplan ska underlätta arbetet med att planera, strukturera och budgetera kommunens samlade lokalbehov. Kommunens snabba tillväxt gör att behovet av kommunal service med tillhörande lokaler kommer att öka och förändras framöver.

De ökade lokalbehoven kommer också att medföra ett stort investeringsbehov. För att säkerställa en god lokalförsörjning behöver lokalförsörjningsprocessen sammanlänkas med såväl översiktsplanering, detaljplanering, framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning som budgetprocessen.

Idéburet offentligt partnerskap

Riktlinjer för ekonomisk samverkan med föreningar och organisationer har antagits. Traditionellt sett samverkar kommunen med civilsamhället främst på två sätt när det gäller ekonomisk samverkan - föreningsbidrag eller genom upphandlade tjänster. Idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal, bygger på en lokal Överenskommelse. Denna är under framtagande i Värmdö och därför föreslås riktlinjerna gälla fram tills den lokala Överenskommelsen är framtagen och signerad. Därefter ska riktlinjerna utvärderas och revideras.

25 procents tillväxt i Värmdö

Befolkningsprognosen för 2017–2026 pekar på en fortsatt tillväxt och år 2026 antas befolkningen uppgå till knappt 52 500 invånare. Det innebär en total folkökning på ca 10 500 personer de nästkommande tio åren, vilket motsvarar cirka 25 procent.

Värmdö kommun tar årligen fram en tioårig befolkningsprognos. Prognosen baseras på uppgifter om kommunens befolkning vid respektive års slut samt antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och avlider. Ett viktigt underlag för prognosen är också det antagande som kommunen gör om antal färdigställda bostäder under prognosperioden.

Förebyggande strategi

En ny strategi för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak har antagits. Den så kallade ANDT-strategin syftar till att tydliggöra målsättningarna med det förebyggande arbetet.

Den fokuserar bland annat på samverkan och ökad kunskap gällande preventivt arbete, minska langning till minderåriga och stöd till barn och unga i familjer med missbruk.

Senast publicerad: 2017-06-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information