Tyck till

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
17 jan 2017

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Värmdö söker byggherre till ny skola

En avstyckning av den fastighet där en förskola nu ska byggas i Charlottendal, skulle medföra att även en grundskola kan uppföras. Nu letar Värmdö efter en lämplig byggherre till skolan som därefter ska drivas i fristående regi.

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om avstyckning av den så kallade ”skoltomten” i Charlottendal, Gustavsberg 1:187. I samband med det startas även en markanvisningsprocess och senast den 30 maj ska en lämplig byggherre för byggnation av lokaler för förskoleklassverksamhet, grundskoleverksamhet och fritidshem i fristående regi föreslås.

Ökad budget till större förskola

Investeringsbudgeten för nybyggnation av förskolan i Charlottendal föreslås utökas från 40 till 70 miljoner. Anledningen är att antalet platser på förskolan planeras att bli 160 istället för som tidigare 120 barn.

Värmdö kommun är under tillväxt och ökningen för barn i förskoleåldrar beräknas vara kraftig under perioden 2017-2026. En stor del av folkökningen förväntas ske i Gustavsbergsområdet, vilket innebär att behovet av ytterligare förskoleplatser växer.

Beslut om en utökad investeringsbudget förväntas tas på kommunfullmäktige den 31 januari.

Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisorer från konsultfirman PwC har genomfört en granskning av den interna kontrollen inom den gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet i Värmdö och Vaxholm. Deras sammanfattande bedömning är att överförmyndarnämnden tidigare inte haft en tillräcklig intern kontroll för sitt uppdrag och att en framgångsfaktor för detta är att skapa kontinuitet i verksamheten.

Överförmyndarnämnden har i samband med granskningen redogjort för de insatser som gjorts under 2017 för att skapa kontinuitet i verksamheten, bland annat rekryteringar av såväl enhetschef som överförmyndarhandläggare. Arbetssätt och rutiner har tagits fram och kompetensutveckling inom personalgruppen har genomförts. Utifrån det ser nämnden att risken för större personalomsättning, och därmed bristande kontinuitet i verksamheten, är låg i nuläget.

PwCs revisorer bedömer att ett bra arbete har påbörjats för att uppnå tillräcklig intern kontroll. Värmdös kommunstyrelse ser positivt på de åtgärder som genomförts inom verksamheten och delar revisorernas bedömning att ett positivt arbete avseende internkontroll och kontinuitet pågår.

Analys av förebyggande arbete kring korruption och jäv

En analys av kommunens förebyggande arbete gällande korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende har genomförts av KPMG. Arbetet har bland annat omfattat en granskning av kommunens styrdokument samt intervjuer med politiker och tjänstemän.

Sammantaget har rapporten visat på utrymme för förbättringar i kommunens förebyggande arbete, exempelvis vid utformning av vissa styrdokument samt hantering av risker för korruption och jäv.

Utifrån det får kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av policy för intern kontroll samt att genomföra informations- och utbildningsinsatser avseende korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende för politiker och tjänstemän.

Uppdraget föreslås återrapporteras senast i april 2018.

Senast publicerad: 2018-01-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information