Tyck till

Medborgardialog vägval Hemmesta

Illustration till strukturplan

Den 18 och 19 oktober kommer nästa medborgardialog om den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta äga rum. Dialogen tar avstamp i den medborgardialog som hölls i Vik och Hemmesta skola under våren, den 10 och 11 maj 2017. Under sommaren och hösten har två arkitektkontor arbetat med att ta fram förslag till översiktliga planer för området, strukturplaner. På höstens medborgardialog går det att ta del av och diskutera dessa planer.

Syftet med höstens medborgardialog är att fördjupa kunskaperna, ge medborgarna möjlighet att delta i processen samt lämna synpunkter, idéer och förslag på redovisade planer. Med detta underlag är målet att kunna lägga fast en strukturplan vilken ska ligga till grund för fortsatt arbete gällande planering och utveckling av området.
Ett övergripande mål med planeringsprocessen är att fastlägga om fortsatt samhällsutveckling i Hemmestaområdet och utvecklingen på Östra Värmdölandet ska utgå ifrån att Skärgårdsvägen långsiktigt är den enda huvudvägförbindelse eller om en parallell väg ska byggas genom Storskogen.

Anmälan till dialogen öppnar här på webben den 29 september och är öppen fram till 15 oktober 2017.

Tidigare medborgardialog

Den 10 och 11 maj bjöd Värmdö kommun in till den första medborgardialogen av två gällande den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta. Under dialogen presenterades ett förslag till målbild med olika utvecklingsalternativ för Hemmestas framtid. Ämnen som diskuterades under medborgardialogen var vägstruktur, natur- och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service. En viktig fråga som lyftes var om en parallell väg är nödvändig för att avlasta Skärgårdsvägen eller vilka åtgärder som annars behöver vidtas längs Skärgårdsvägen för att säkra framkomligheten ur ett långsiktigt perspektiv.

 

Tvåvägsalternativ, Storskogsvägen

Skärgårdsvägen som trefältsväg

 

Ett stort antal deltagare tog sig tid att komma vid tillfället. Totalt inkom cirka 90 yttranden vid medborgardialogen den 10 och 11 maj och cirka 300 yttranden inkom efteråt via kommunens hemsida. Dessa yttranden har sammanställts och finns tillgängliga i dokumentet ”Medborgardialog Vägval Hemmesta sammanställning av inkomna synpunkter”

Material från dialogen 10 och 11 maj

Nedan hittar du allt material.

 

Höstens medborgardialog

 

 

Med avstamp i utredningar och inkomna synpunkter har två arkitektkontor, AIX Arkitekter och Mandaworks tillsammans med Adept Arkitekter, getts i uppdrag att ta fram två strukturplaner för området.

Det ena förslaget ska bygga på en parallell väg genom Storskogen, ”Tvåvägsalternativet”, och det andra förslaget ska bygga på att Skärgårdsvägen trimmas och byggs ut med ett körfält, ”Skärgårdsvägen som trefältsväg”. Lokalgator föreslås även knytas samman för att förbättra framkomligheten. Strukturplanerna presenteras vid medborgardialog två som hålls den 18 och 19 oktober 2017. Hit välkomnas du att delta för att tycka till kring de olika utvecklingsförslagen.

Under medborgardialog två ges först tillfälle att ta del av strukturplanerna varpå inspel samt diskussion gällande förslagen och kommentarer kan lämnas under en efterföljande workshop.

 

Detaljplan för Hemmesta centrum

Parallellt med denna planeringsprocess pågår detaljplaneläggning av Hemmesta centrum kommer att omfattas av den nya strukturplanen. Detaljplaneprocessen är tänkt att fortgå men anpassningar till strukturplanen kan bli nödvändiga i nästa skede.

Läs mer om detaljplanen för Hemmesta centrum här >>

Har du frågor?

Kontakta Moa Öhman, moa.ohman@varmdo.se, 08-570 485 82

Senast publicerad: 2017-09-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation