Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Stavsnäs

Översiktsbild Stavsnäs

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Stavsnäs.

Till grund för detta ligger ett politiskt beslut taget i samhällsplaneringsnämnden den 20 maj 2014. Tack vare den nya vattenledningen mellan Strömma och Stavsnäs som blev klar 2014 finns nu möjligheten att kunna ansluta fler fastigheter. Fastigheter på Klobbvägen som är utpekade i beslutet har under hösten 2015 fått informationsbrev om detta.

Det politiska beslutet föregicks av en utredning där man tittade på ett stort antal områden på Djurö och i Stavsnäs. Områdena i Stavsnäs som prioriterades i det politiska beslutet är följande: Klobbvägen, Elgars väg och Gammelbodavägen.

Verksamhetsområdet för kommunalt VA redovisas med svart skraffering.

Fastigheterna som ingår i beslutet redovisas med röd skraffering.

VA-utbyggnaden i Stavsnäs kompletteras med utbyggnad i Simon ängs väg norra enligt ett beslut i tekniska nämnden 2015-09-08 § 71. Detaljplanearbete pågår för Simon ängs väg södra, beräknas vinna laga kraft under våren 2016.

Klobbvägen

Bild Klobbvägen Stavsnäs

Aktuellt 2015-10-27

Projektering pågår. Preliminär tidplan för byggstart är hösten 2017.

Delar av Klobbvägen ligger inom vattenskyddsområde.

Gammelbodavägen

Kartbild Gammelbodavägen

Aktuellt 2016-05-30

Projektering påbörjas våren 2017. Preliminär tidplan för byggstart är 2018/2019.


Aktuellt 2015-10-27

Fastigheterna är inramade med röd ram. När beslut finns om vad som händer med start-PM kan en preliminär tidplan tas fram.

Fastigheterna ligger delvis inom vattenskyddsområde.

Elgars väg

Kartbild Elgars väg

Aktuellt 2016-05-30

Projektering påbörjas hösten 2016. Preliminär tidplan för byggstart är 2018/2019.


Aktuellt 2015-10-27

Fastigheterna är inramade med röd ram. Tidplan saknas för tillfället då planarbete pågår inom området. Tidplan för VA-utbyggnad kommer att samordnas med tidplan för detaljplan.

Fastigheterna ligger delvis inom vattenskyddsområde.

Simon ängs väg norra

Kartbild Simon ängs väg norra

Aktuellt 2015-12-07

Kartbild uppdaterad då området utökats efter beslut i nämnd.

Aktuellt 2015-10-27

Projektering påbörjas i december 2016. Preliminär tidplan för utbyggnad är hösten 2016.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Tommy Johansson via kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl tommy.johansson@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-09-06