Talande webbLyssna

PFO Koviksudde och Skeviksstrand

Arbetet med att förse fastigheterna i Koviksudde och Skeviksstrand med kommunalt vatten och spillvatten pågår för fullt. Utbyggandet beräknas kunna färdigställas till årsskiftet 2018/2019.

Aktuellt

Vi vill uppmana alla att hålla ner hastigheten på vägarna. I första hand för ökad trafiksäkerhet, särskilt nu när fler sommarboende kommer ut i området. Men också för att minska uppkomsten av störande damm. Vädret har varit fantastiskt under en längre tid. De festa av oss tycker säkert att det är härligt, samtidig ställer det till det något vad gäller damning på de vägar som ännu inte är belagda. Frentab vidtar åtgärder för dammbindning men det är svårt att få bort problemet helt när det är så här torrt.

I nedan länkar finns information om vilka vägar som är framkomliga respektive avstängda inom området. Denna information finns också på föreningens informationsskylt som står vid korsningen Koviksuddsvägen/Skeviksstrandsvägen.

Information

Kommunen har anlitat Frentab som entreprenör för arbetet. Frentab sätter upp övergripande information på föreningens anslagstavla. Fastighetsägare som är direkt berörda av arbeten kommer att informeras via lappar i brevlådan. Om information även önskas via mejl går det att skicka e-post om det till: skevik@frentab.se.

Det finns också ett telefonnummer som är direkt kopplat till projektet: 0730-77 20 40.

Rubriken ”Kostnader och lån” flyttas upp till positionen under avsnittet ”Aktuellt”.

Enligt 2017 års VA-taxa är anläggningsavgiften för en fastighet med en bostad 246 071 kr. (inkl moms). Fastighetsägaren kommer dock att debiteras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa vid tidpunkt för underrättelse om förbindelsepunkt. Underrättelse om förbindelsepunkt kan göras först när VA-systemet går att använda, det betyder att det är först när utbyggnaden inom området och huvudledningar för vatten och spillvatten fram till området är utbyggda som avgiften betalas, det vill säga tidigast vid årsskiftet 2018/2019.

Förbindelsepunkt

Illustration av förbindelspunkt

Alla fastigheter får en egen så kallad förbindelsepunkt. Vanligen
placeras den cirka en halv meter utanför fastighetsgränsen. I denna punkt ansluter fastighetsägaren sina ledningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Frentab kommer att markera förbindelsepunktens läge med en käpp innan arbetet påbörjas. Käppen får inte flyttas. Vid önskemål om ett annat läge lämnas en skiss på ny placering till Frentab alternativt skickas in till kommunen. Flytten ska godkännas av kommunen.

Vad du som fastighetsägare bör tänka på

  • Samtliga fastigheter inom Koviksudde och Skeviksstrand har erbjudits en förbesiktning av fastighetens byggnader. Det är Bjerking som har utfört denna besiktning. Om din fastighet inte har besiktigats eller om du undrar något med anledning av besiktningen, vänligen kontakta kommunen.
  • Framkomligheten kommer tidvis att vara begränsad, undvik därför stora leveranser och töm avloppstankar med mera i god tid innan arbetena framför fastigheten påbörjas.
  • Står det något utanför fastighetens gräns som du äger, flytta in det på fastigheten!

Kostnader och lån

Enligt 2016 års VA-taxa är anläggningsavgiften för en fastighet med en bostad 246 071 kr. (inkl moms). Fastighetsägaren kommer dock att debiteras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa vid tidpunkt för underrättelse om förbindelsepunkt. Det betyder att avgiften betalas när hela VA-utbyggnaden är färdig.

Värmdö kommun kan erbjuda:

  • VA-lån till ålderspensionärer utan ränta och amortering om banklån ej beviljas.
  • VA-lån till övriga med lånetid max 10 år om banklån ej beviljas (referensränta + 2%).

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet och projektering av det framtida VA-systemet pågår just nu parallellt.

Detaljplan för Koviksudde vann laga kraft 2017-10-03

Detaljplanearbete för PFO Skeviksstrand

Nya PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2). Broschyrerna finns som pdf att ta del av på länkarna nedan.

PFO-broschyr del 1 - Planering

PFO-broschyr del 2 - Utbyggnad

Kontakta oss

Värmdö kommun

Entreprenör Frentab


Senast publicerad: 2018-09-14