PFO Korpholmen M10

Kartbild PFO Korpholmen

Området Korpholmen M10 är utpekat i kommunens översiktsplanering som ett prioriterat förändringsområde (PFO) där fritidsbebyggelse omvandlas till permanentboende. De enskilda VA-anläggningarna klarar inte dagens krav på kvalitet och miljö varför kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram i området.

De enskilda VA-anläggningarna klarar inte dagens krav på kvalitet och miljö varför kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram i området.

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet pågår i PFO Korpholmen M10öppnas i nytt fönster

Information

2017-04-28

Frentab har påbörjat utbyggnaden av VA-ledningar i området, arbetet innebär utsättning av käppar som visar gräns för arbetsområdet, röjning och avverkning av träd , vegetation inom området efterföljs av eventuella sprängningsarbeten och schakt.

Det finns risk för störningar under entreprenadtiden i form av byggtrafik, buller etc. Under kortare tid kan framkomlighet längs gatorna vara begränsad.

En skedesplan visar hur framfarten är tänkt, klicka på länken nedan.

Skedesplan med veckor

Frågor gällande trafik och störningar under byggtiden ska ställas till utförandeentreprenör Frentab, arbetsledare Robert Stark
073-077 25 11 robert.stark@frentab.se alternativt till Platschef Martin Klang 070-269 39 71 martin.klang@frentab.se

För övriga frågor är du välkommen att kontakta projektledare Tord Jonsson, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

2016-12-21

Entreprenören har aviserat nytt startdatum till den 20 februari 2017. Besiktning av samtliga byggnader i området kommer att utföras början av nya året.

För att lättare hitta till allmän information om VA-utbyggnad finns följande kortlänkar framtagna, skriv bara in den kursiva texten i din webbläsare;

Information om Värmdö kommuns avgifter för vatten och avlopp finns under följande adress; varmdo.se/vataxa

Information om beställning av vattenmätare finns under följande adress: varmdo.se/matarinstallation

Ansökan om LTA-enheter (lättrycksavlopp) finns under följande adress; varmdo.se/ltaenhet

Värmdö kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp finns under följande adress; varmdo.se/abva 

2016-12-08

Besiktning av byggnader längs Trollstigen kommer att utföras av konsultföretaget Bjerking innan entreprenadarbetena startar i början av januari. Bjerking kommer att avisera via brevutskick.

2016-12-06

Entreprenadarbetena planeras starta vecka 1 2017. Preliminärt börjar entreprenören att schakta i Trollstigen. Berörda fastighetsägare kommer att få närmare information i brevlådan.

2016-11-18

Ny entreprenör är upphandlad, Frentab AB. Entreprenaden ska vara slutbesiktad 2018-05-01 under förutsättning att samtliga markavtal är slutna. En mer detaljerad tidplan redovisas längre fram.

En åtgärdsplan för räddningstjänst under pågående entreprenad kommer att presenteras för boende inom kort.

2016-09-12

Upphandlingen av entreprenör har avbrutits på grund av oklarheter i handlingarna. En ny upphandling med justerade handlingar kommer att göras under hösten. Möjlig byggstart blir därför våren 2017 med planerad slutbesiktning våren 2018.

2016-06-15

Malte Rutberg Entreprenad AB är antagen som entreprenör för VA-utbyggnaden. I dagsläget finns ingen detaljerad tidplan framtagen men planerad byggstart är december 2016 med färdigställande sommaren 2017. Om avtal fortfarande saknas med markägare kan dock entreprenaden inte färdigställas och inga anslutningar till det kommunala VA-nätet göras.

2016-04-18

Entreprenaden med VA-utbyggnaden är ute på räkning vilket kan medföra att intresserade entreprenörer kan komma att röra sig i området under några veckor.

Kommunen har inte erhållit avtal med alla berörda markägare varför entreprenaden riskerar att bli försenad.

2015-12-03

Förbindelsepunkt

Kartor med förslag på förbindelsepunktens placering är utskickade till de flesta fastighetsägare i området. Några fastighetsägare närmast väg 222 har inte fått någon karta eftersom det återstår viss samordning med Trafikverket. Av följebrevet framgår om fastighetsägaren har möjlighet att justera förbindelsepunktens läge. Om justering önskas är det bra om svar är kommunen tillhanda senast 21 december.

Tidplan

Färdiga handlingar ska finnas framme under februari 2016 och upphandling bör kunna ske våren med en byggstart hösten 2016. Allt under förutsättning att samordning med Trafikverket kan göras samt att nödvändiga politiska beslut är fattade. Byggtiden bedöms till drygt ett år.

2015-06-01

Detaljprojektering för VA-ledningar har påbörjats och under vecka 25 (15-19 juni) kommer geotekniska undersökningar att utföras på vägarna i området. Detta kommer att medföra begränsad framkomlighet under ett par dagar.

Projektering av vatten- och avloppsledningar planeras att starta vintern 2014/2015. Området närmast väg 222 kommer att behöva invänta Trafikverkets vägplan.

Nya PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2). Broschyrerna finns som pdf att ta del av i högerspalten.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Tord Jonsson via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00 eller e-post tord.jonsson@varmdo.se


Senast publicerad: 2017-08-31