Talande webbLyssna

Vad händer med ansökan?

När din ansökan kommit in till kommunen prövas den och en bedömning görs om den föreslagna anläggningen kan beviljas tillstånd eller avslås.

​Stegen i ansökan

1. Skicka in ansökan

Ifylld ansökningsblankett och situationsplan inkommer till bygg- och miljöavdelningen. Handläggaren går igenom din ansökan för att se om den är komplett.

2. Bekräftelsebrev

Är din ansökan komplett kan handläggningen påbörjas. Ett bekräftelsebrev skickas ut. I bekräftelsebrevet får du reda på vem som är din handläggare och ungefärlig handläggningstid. Är din ansökan inte komplett skickas samma bekräftelsebrev ut med information om vilka kompletteringar vi behöver för att kunna gå vidare med ditt ärende.

3. Platsbesök

Handläggaren gör alltid ett platsbesök på fastigheten för att bedöma förutsättningarna för den anläggning som du har sökt för.

4. Grannhörande

Grannhöranden skickas ut till de grannar som anses vara berörda av planerad anläggning. Hörda grannar blir informerade om vilken typ av anläggning som planeras och var den är tänkt att placeras. Grannarna får två veckor på sig att inkomma med synpunkter.

5. Bedömning

Handläggaren gör sin bedömning utifrån de uppgifter som inkommit från ansökan, grannhöranden, besök på fastigheten samt de lagar och förordningar som gäller för små avlopp. I bedömningen tar vi bland annat hänsyn till:

  • den planerade anläggningens närhet till dricksvattenbrunnar
  • om marken på din fastighet lämpar sig för föreslagen anläggning
  • grundvattennivån på platsen
  • om anläggningen du söker för medges i det område där fastigheten finns
  • omgivande/berörda grannars yttrande i ärendet

6. Beslut

Beviljas din ansökan skriver handläggaren ett delegationsbeslut som skickas ut till sökande. Ett tillstånd är giltigt i fem år men förfaller om inte arbetet påbörjats inom två år, om det inte står något annat i beslutet.

Får man avslag på sin ansökan meddelas det via ett beslut med delgivningskvitto.

7. Slutbesiktning

För tillstånd utfärdade 1 mars 2014 eller senare ska en redovisning av den utförda anläggningen inkomma till bygg- och miljöavdelningen och bedömas innan en färdigställd anläggning får grävas igen och tas i bruk. Detta gör fastighetsägaren tillsammans med entreprenören. Blankett för redovisningen skickas med beslutet.

Redovisning av utförda anläggning

Om du fått ett beslut före den 1 mars ska anläggningen slutbesiktas eller redovisning av utförd anläggning inkomma från entreprenör från den entreprenörslista som tidigare fanns tillgänglig på Värmdö kommuns hemsida. Entreprenörer som inte var med på listan behöver kontakta bygg- och miljöavdelningen i god tid för att boka tid för slutbesiktning, minst en vecka före det att ni vill ta anläggningen i bruk.

När redovisningen inkommit till kommunen/miljöinspektörens slutbesiktningen är genomförd, skickas ett bekräftelsebrev ut till sökanden.

8. Anläggningen får användas​

Avgift​

Kommunen tar ut en avgift en gällande taxa för handläggningen av ditt ärende. Taxa för prövningen finns under dokument i högerspalten.

 

Senast publicerad: 2018-08-23