Expressbygglov

Värmdö kommun erbjuder expressbygglov för enklare bygglov med startbesked för en- och tvåbostadshus. Detta innebär att du kan få ett beslut samma dag som ansökan lämnas in, under förutsättning att vissa kriterier uppfylls.

Kriterier som måste vara uppfyllda

 • Gäller endast mindre åtgärder för en- och tvåbostadshus​
 • Fastigheten ska ligga inom planlagt område.
 • Åtgärden ska vara planenlig (inga grannyttranden).
 • Byggnation får inte påverka vatten eller avlopp.
 • Fastigheten får inte ligga inom kulturmiljöområde.
 • Ärendet ska vara komplett med ritningar och förslag till kontrollplan.
 • Handlingarna ska lämnas in personligen i kommunens kontaktcenter.

Så här går det till

Du kan lämna in expressbygglov alla vardagar i kommunens kontaktcenter. För att du ska få ditt beslut samma dag ska du lämna in din ansökan personligen senast klockan 09:00. Lämnar du in ansökan efter 09:00 får du ditt beslut nästkommande arbetsdag under förutsättning att kriterierna är uppfyllda.

Om ditt ärende inte uppfyller ovannämnda kriterier hanteras det som ett normalärende. Handläggaren kommer i sådant fall att informera dig om detta.

Exempel på ärenden som skulle kunna hanteras som expressbygglov är:

 • mindre komplementbyggnad (utan vatten och avlopp), till exempel förråd, växthus, carport.
 • liten tillbyggnad (utan vatten och avlopp) till exempel sovrum, del av vardagsrum.
 • fasadändring, till exempel ändring av fasad, byte av fönster.
 • rivningslov.

Handlingar som ska lämnas in

Följande handlingar ska lämnas in för att ärendet ska vara komplett. Exempelritning för situationsplan, fasadritning och sektionsritning: Bygglovshandling, småhus.

För mindre komplementbyggnad och tillbyggnad

Fasadändring

Rivningslov

Avgift

För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt fastställd taxa. Ingen extra avgift tas ut för expressbygglov.

Senast publicerad: 2017-09-20